Varför avfyra pyroteknisk utrustning

Varför måste du som bilåtervinnare neutralisera pyroteknisk utrustning (PU) i dina fordon?

I följande text har vi försökt sammanställa vad som gäller kring hantering av PU i Sverige.

Alla fordon som ska återvinnas i Sverige måste enligt Svensk lag vara neutraliserade på airbags och övrig PU innan fragmentering och materialåtervinning kan ske.

PU klassas som farligt avfall och är väldigt skadligt för människor, djur och natur om det inte hanterats på rätt sätt under skrotningsprocessen. När pyroteknisk utrustningen är neutraliserad utgör den inte någon fara utan övergår till att vara ett material och inget farligt avfall.

Vad är PU?
Följande finns att läsa i MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) handboken som visar deras definition av vad PU är:
Alla komponenter i både lätta och tunga fordon, som innehåller någon typ av explosivämne klassas som PU.
Exempel på sådana komponenter är: krockkuddar, bältesförsträckare, krockgardiner, sidokrockkuddar, aktiva nackstöd, höft krockkuddar, knä krockkuddar, underglidningsskydd, olika typer av pyrotekniska skydd för oskyddade trafikanter, uppfällbara störtbågar, batteri säkerhets terminaler etc. Olika lagar och förordningar som berör hantering av PU

Lag SFS 2010:1011
Lagen kräver att det vid yrkesmässig verksamhet där man hanterar brandfarliga eller explosiva varor måste ha kompetens med hänsyn till hanteringens omfattning och varornas egenskaper, samt kunskap och kännedom om lagar och föreskrifter gällande explosiva varor. Med begreppet hantering avses alla situationer när PU inte är monterad på sin vanliga plats i fordonet, även destruktion i fordonet betraktas som hantering.

Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Arbetsmiljölagen inleds med en paragraf om lagens syfte (1 §). Den tar upp de grundtankar som bär upp lagen. Dessa är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Lagen tar således inte bara sikte på att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet utan också på arbetets innehåll. Strävan är att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling.

Bilskrotningsförordningen (2007:186)
Bilarna skall tömmas, demonteras eller på annat sätt neutraliseras på potentiellt explosiva komponenter se §26 i BF 2007:186

Avfallsförordningen (2011:927)
Farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med
1. andra slag av farligt avfall
2. annat avfall
3. andra ämnen eller material.

Fördjupad definition av vad som i lagens mening ska klassas som explosiv vara finns att läsa i: ”MSBFS 2010:4 MSB:s föreskrifter om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor”

Det intressanta delarna är bland annat:
3 kap. Explosiva varor 1 §
Explosiva ämnen och blandningar är fasta eller flytande ämnen eller blandningar som i sig själva genom kemisk reaktion kan alstra gaser med sådan temperatur och sådant tryck, samt med sådan hastighet att de kan skada omgivningen. Pyrotekniska satser är explosiva ämnen eller blandningar även om de inte alstrar gas.

Vilka krav PU ska uppfylla innan de får säljas finns att läsa i:
”MSBFS 2010:2 MSB:s föreskrifter om pyrotekniska artiklar”
Det intressanta delarna är bland annat:
4 kap. Märkning 10 §
Märkningen av de pyrotekniska artiklarna för fordon ska innehålla uppgifter om tillverkarens eller, om tillverkaren inte är etablerad i gemenskapen, importörens namn, artikelns namn, artikelns typ, säkerhetsinstruktioner.

5 kap Tillverkarens, importörens och distributörens Skyldigheter 2 §
Tillverkaren av en pyroteknisk artikel för fordon ska se till att det säkerhetsdatablad som sammanställs enligt bilaga II i EU-förordning 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) tillhandahålls de yrkesmässiga användarna på det språk som de begär. Säkerhetsdatabladet ska tillhandahållas på papper, eller elektroniskt, om adressaten har möjlighet att ta emot elektronisk post.

Fördjupad definition av hur PU ska förvaras finns att läsa i:
”MSBFS 2010:5 MSB:s föreskrifter om förvaring av explosiva varor”
”Handbok Förvaring av explosiva varor, December 2011”
Intressanta delar är bland annat:
Förråd för mindre eller ringa stöldbegärliga explosiva varor ska ha hänglås och beslag i minst hänglåsklass 2 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens Norm SSF 200:4 Regler för Mekaniskt inbrottsskydd.2 Mindre eller ringa stöldbegärliga pyrotekniska artiklar får förvaras i plåtskåp med trepunktslås eller i förråd med motsvarande tillträdesskydd. Nycklar, koder eller liknande till förråd för explosiva varor ska hållas skyddade mot obehöriga eller stå under ständig bevakning. Vilka regler som ska följas avgörs om företaget ansöker om förvaring eller destruktion

Förvaring upp till 10 enheter
Behövs inget tillstånd
Regler för utrymmet där förvaringen ska ske måste uppfyllas
Kunskap och kännedom av lagar och föreskrifter gällande pyroteknisk utrustning måste finnas

Förvaring över 10 enheter
Krävs tillstånd från kommunen på orten där verksamheten bedrivs
Föreståndare som ansvarar för förvaringen krävs
Reglerna för utrymmet där förvaringen ska ske måste uppfyllas
Kunskap och kännedom av lagar och föreskrifter gällande pyroteknisk utrustning måste finnas

Destruktion
Tillstånd krävs från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
Intyg på utbildning av föreståndare krävs vid ansökan om tillstånd från MSB
MSB behöver underrättas om någon ändring sker med avseende på föreståndare
Föreståndaren måste alltid vara på plats vid destruktion av PU (flera föreståndare kan finnas) Kunskap och kännedom av lagar och föreskrifter gällande pyroteknisk utrustning måste finnas Godkänt tillstånd från MSB innefattar även förvaring av PU, ingen separat ansökan behöver således göras.