Utbildning Föreståndare PU hantering

Alla som jobbar med bilar och hanterar bilens pyroteknik måste kunna påvisa för myndigheter vid tillsyn att kunskap finns för hur bilens pyroteknik ska hanteras, lagras och destrueras. Den PU utbildning vi tillhandahåller innehåller alla delar som myndigheter kräver och ett utbildningsintyg utfärdas efter godkänd genomförd kurs. Utbildningsintyget används sedan vid tillståndsansökan för lagring, hantering och destruktion av pyroteknisk utrustning för fordon (PU) hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Vi vill även informera att kravet för hantering av bilens PU skärptes från och med 1 aug. 2021. Mer information om detta hittar du på www.msb.se under Skärpt kontroll över explosiva varor.

Detta innebär i korta drag att alla som hanterar bilens PU måste ha en eller flera godkända föreståndare. Föreståndaren har till uppgift att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt lagstiftningens krav.

Utbildningen innehåller följande:

 • Delar av författningar relevanta för pyrotekniska artiklar.
  - LBE och FBE.
  - Föreskrifter om explosiva varor.
  - ADR-S: MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng.
  - Ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter.
 • UN-klassificering av explosiva varor.
 • Produktkännedom, märkning, funktion och risker.
 • Omhändertagande av produkter som inte fungerar, är gamla eller av andra skäl inte ska användas.
 • Utredning av risker med pyrotekniska artiklar.
 • Säkerhet före, under och efter användningen.
 • Statisk elektricitet.
 • Övning av åtgärder vid olyckor, funktionsfel och andra oförutsedda händelser.
 • I förekommande fall, platsens läge och beskaffenhet samt bedömning av säkerhetsavstånd.
 • Planering, sammankoppling och andra förberedelser före användningen.
 • Egna provskjutningar med gott resultat.
 • Skriftligt prov. 

Det skärpta kravet stämmer väl med Bilskrotningsförordningen 2007:186 och paragraf 26 § punkt 11 som anger att potentiellt explosiva komponenter (bilens PU) skall neutraliseras innan ett Skrotintyg kan utfärdas, enligt 36 § i samma förordning.

Utbildning av Föreståndare.
För bokning/överenskommelse använd formuläret kontakta oss eller telefon 010-489 02 90

Pris 3950.-/+moms /deltagare.